EESTI
Live Nationi veebilehtede kasutustingimused
1. Sissejuhatus
Kasutustingimused kehtivad Live Nation Estonia OÜ (edaspidi: Live Nation) veebilehtede (edaspidi: Live Nationi veebilehed) kasutamise kohta. Live Nationi veebilehti külastades ja kasutades nõustute neid kasutustingimusi järgima. Kui teile jääb miski ebaselgeks, saatke oma küsimused e-posti aadressil info@livenation.ee. Live Nation jätab endale õiguse veebilehe maha võtta või seda täielikult või osaliselt oma äranägemisel ja ilma ette teatamata muuta.
2. Alaealised
Live Nationi veebilehed ei sobi alaealistele. Live Nationi veebilehti tohivad külastada ainult vähemalt 18aastased isikud.
3. Privaatsuspõhimõtted
Teavitame teid ka oma privaatsuspõhimõtetest ja soovitame teil asjaomase dokumendi läbi lugeda. Selles kirjeldab Live Nation teie isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist.
4. Teie LiveNation.ee konto.
Live Nationi veebilehtede kasutamiseks tuleb avada kliendikonto. Selleks peate end ühe korra registreerima, kasutades registreerimisvormi aadressil www.livenation.ee. Vormi peate lisama oma täisnime, aadressi ja e-posti aadressi koos enda valitud kasutajanime ja parooliga. Pärast registreerimist saadame teile e-posti aadressil kinnituslingi. Seejärel on teil võimalik oma sisselogimisandmete (e-posti aadressi / kasutajanime ja parooli) abil veebilehele www.livenation.ee sisse logida. Hoidke oma sisselogimisandmed salajas. Ärge neid kolmandatele isikutele avaldage ega hoidke neid nii, et kolmandatel isikutel oleks võimalik neid juhuslikult teada saada. Te ei tohi võimaldada oma sisselogimisandmetega kolmandatel isikutel oma kliendikontot kasutada. Kui teil on põhjust arvata, et teie sisselogimisandmed on kolmandatele isikutele teatavaks saanud või neid on väärkasutatud, peate meid sellest kohe kirjalikult või e-posti teel teavitama. Põhimõtteliselt vastutate ise kõigi oma kliendikonto tegevuste eest. Te ei ole oma konto väärkasutamise eest vastutav vaid siis, kui te ei ole oma hoolsuskohustust rikkunud. Veebilehel www.livenation.ee olevat funktsiooni „Kas oled oma parooli unustanud?“ kasutades saate paluda, et teile saadetaks Live Nationi konto parool.
Registreerimisel kinnitate, et kõik teie esitatud andmed on õiged ja täielikud. Kui esitatud andmed pärast registreerimist muutuvad, peate need ise oma kliendikontol ilma liigse viivituseta ära muutma.
Kui te oma kliendikontot üle ühe (1) aasta ei kasuta, jätame endale õiguse teie registreeringu tühistada. Võite ka ise igal ajal paluda oma kliendikonto kustutada või blokeerida. Sellise palve korral kustutame või blokeerime teie andmed asjaomaste õigusaktide kohaselt.
5. Live Nationi veebilehtede kasutamine
Live Nationi veebilehti kasutatakse ainult isiklikuks otstarbeks. Veebilehel esitatud materjale tohib kasutada üksnes selleks, et sündmuste või esitluste kohta teavet hankida. Live Nationi veebilehti võite väljaspool neid piiranguid kasutada ainult siis, kui olete selleks Live Nationi selgesõnalise loa saanud.
Peate kõiki oma Live Nationi veebilehtedele ligipääsemiseks vajalikke andmeid (nt parooli) salajas hoidma. Kui saate teada või kahtlustate, et keegi on omavoliliselt teie kontot kasutanud, peate Live Nationit kohe teavitama. Sellistel juhtudel vastutate Live Nationi veebilehtede omavolilise kasutamise eest teie. Te ei ole oma konto väärkasutamise eest vastutav vaid siis, kui te ei ole oma hoolsuskohustust rikkunud. Kõik teie parooli või ligipääsuandmeid kasutades esitatud tahteavaldused võivad kohaldatavate seaduste alusel kehtida nii teie huvides kui ka teie vastu.
Kasutaja kohustub mitte kasutama robotprogramme või veebiämblikke ning ei tohi muul moel (automaatselt või käsitsi) Live Nationi veebilehti ja nende sisu jälgida või kopeerida. Te ei tohi Live Nationi veebilehtede korrektset toimimist mitte mingil viisil segada, eriti Live Nationi süsteemitaristut tahtlikult üle koormates.
Live Nation kasutab kõiki tsiviil- ja kriminaalõiguse alusel olemas olevaid mõistlikke meetmeid, et takistada Live Nationi veebilehtede ebaseaduslikku ja/või omavolilist kasutamist.
6. Sündmuste andmed
Live Nation annab sündmuste (sh koha, aja ja sisu) kohta teavet oma veebilehel. Samas soovitame teil sündmuse andmeid regulaarselt kontrollida, sest vahel on vaja neid muuta.
7. Vastutus ja hüvitis
Live Nation vastutab kooskõlas asjakohaste õigusaktidega selle eest, kui Live Nation ise, tema seaduslik esindaja või abiline rikub oma kohustust ning põhjustab sellega kasutaja surma, vigastuse või tervisekahjustuse.
Muude kahjude põhjustamise korral kohaldatakse järgmisi sätteid.
1. Live Nation vastutab kooskõlas asjakohaste õigusaktidega selle eest, kui Live Nation oma kohustusi tahtlikult või raskest hooletusest rikub ning põhjustab sellega kahju.
2. Live Nationi vastutus on piiratud otsese varalise kahjuga ega ületa müüdava eseme väärtust niisuguse kahju korral, mille on põhjustanud Live Nation või mõni tema seaduslik esindaja või abiline, kes on lihtsast hooletusest oma lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud.
3. Kahjunõuded on välistatud, kui kahju on tekkinud lihtsast hooletusest ning Live Nation ei ole oma lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud. Mittevaralised nõuded ja saamata jäänud tulu nõuded on välistatud.
Vastutuse välistused ja piirangud ei kehti juhul, kui Live Nation on ebaausalt jätnud defekti avalikustamata või on väljastanud kirjaliku kvaliteedigarantii.
8. Kohustuste rikkumine kolmandate isikute poolt
Live Nation ei vastuta, v.a punktis 7 sätestatu osas, kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest Live Nationi veebilehtedel.
Live Nation võib esitada linke teistele veebilehtedele või ressurssidele. Te tunnistate ja nõustute, et Live Nation ei vastuta teiste veebilehtede või ressursside kättesaadavuse eest ning ei toeta selliste veebilehtede privaatsustavasid või sisu ega vastuta nende eest ei otseselt ega kaudselt. Live Nation ei saa selliseid veebilehti ja ressursse kuidagi mõjutada.
Live Nation ei vastuta toodete, teenuste ja muude tegude või tegematajätmiste eest sündmuse toimumise kohas, kui need ei ole Live Nationi kontrolli all.
Kasutajad võivad Live Nationit teiste kasutajate, reklaamipartnerite ja teiste Live Nationi lepinguliste partnerite vastuvõetamatust käitumisest teavitada, kasutades meie teabevormi info@livenation.ee.
Live Nation jätab endale õiguse sellised nõudeid esitada ja omal äranägemisel vajalikke meetmeid võtta, aga ta pole kohustatud seda tegema.
9. Intellektuaalomand
Live Nationi veebilehtede sisu, eriti Live Nationi logod, kujundus ja muud kaubamärgid, logod ja kunstilooming Live Nationi veebilehtedel on Live Nationi ja tema äripartnerite poolt kaitstud kui registreeritud või kasutatud kaubamärgid või kaitstud vastavate autoriõiguse seadustega. Kõiki selliseid kaubamärke, logosid või kogu kunstiloomingut võib taasesitada või muul moel kasutada ainult Live Nationi või tema äripartneri selgesõnalise kirjaliku loaga. Sama kehtib Live Nationi veebilehtede sisu ja tarkvara kohta. Need on ainult Live Nationile kuuluv intellektuaalomand ja seega autoriõigusega kaitstud.
10. Kohaldatav õigus
Kohaldatakse ainult Eesti Vabariigi õigust, v.a selle kollisiooninorme (IPR), ja ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG).
11. Lõppsätted
Kui kasutustingimuste üks või mitu sätet muutuvad kehtetuks, jäävad ülejäänud sätted jõusse ning see ei mõjuta lepingu kehtivust.
Kasutustingimused on jõustunud 21.04.2017.

 

EESTI

Live Nationi veebilehtede kasutustingimused

1. Sissejuhatus

Kasutustingimused kehtivad Live Nation Estonia OÜ (edaspidi: Live Nation) veebilehtede (edaspidi: Live Nationi veebilehed) kasutamise kohta. Live Nationi veebilehti külastades ja kasutades nõustute neid kasutustingimusi järgima. Kui teile jääb miski ebaselgeks, saatke oma küsimused e-posti aadressil info@livenation.ee. Live Nation jätab endale õiguse veebilehe maha võtta või seda täielikult või osaliselt oma äranägemisel ja ilma ette teatamata muuta.

2. Alaealised

Live Nationi veebilehed ei sobi alaealistele. Live Nationi veebilehti tohivad külastada ainult vähemalt 18aastased isikud.

3. Privaatsuspõhimõtted

Teavitame teid ka oma privaatsuspõhimõtetest ja soovitame teil asjaomase dokumendi läbi lugeda. Selles kirjeldab Live Nation teie isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist.

4. Teie LiveNation.ee konto.

Live Nationi veebilehtede kasutamiseks tuleb avada kliendikonto. Selleks peate end ühe korra registreerima, kasutades registreerimisvormi aadressil www.livenation.ee. Vormi peate lisama oma täisnime, aadressi ja e-posti aadressi koos enda valitud kasutajanime ja parooliga. Pärast registreerimist saadame teile e-posti aadressil kinnituslingi. Seejärel on teil võimalik oma sisselogimisandmete (e-posti aadressi / kasutajanime ja parooli) abil veebilehele www.livenation.ee sisse logida. Hoidke oma sisselogimisandmed salajas. Ärge neid kolmandatele isikutele avaldage ega hoidke neid nii, et kolmandatel isikutel oleks võimalik neid juhuslikult teada saada. Te ei tohi võimaldada oma sisselogimisandmetega kolmandatel isikutel oma kliendikontot kasutada. Kui teil on põhjust arvata, et teie sisselogimisandmed on kolmandatele isikutele teatavaks saanud või neid on väärkasutatud, peate meid sellest kohe kirjalikult või e-posti teel teavitama. Põhimõtteliselt vastutate ise kõigi oma kliendikonto tegevuste eest. Te ei ole oma konto väärkasutamise eest vastutav vaid siis, kui te ei ole oma hoolsuskohustust rikkunud. Veebilehel www.livenation.ee olevat funktsiooni „Kas oled oma parooli unustanud?“ kasutades saate paluda, et teile saadetaks Live Nationi konto parool.

Registreerimisel kinnitate, et kõik teie esitatud andmed on õiged ja täielikud. Kui esitatud andmed pärast registreerimist muutuvad, peate need ise oma kliendikontol ilma liigse viivituseta ära muutma.

Kui te oma kliendikontot üle ühe (1) aasta ei kasuta, jätame endale õiguse teie registreeringu tühistada. Võite ka ise igal ajal paluda oma kliendikonto kustutada või blokeerida. Sellise palve korral kustutame või blokeerime teie andmed asjaomaste õigusaktide kohaselt.

5. Live Nationi veebilehtede kasutamine

Live Nationi veebilehti kasutatakse ainult isiklikuks otstarbeks. Veebilehel esitatud materjale tohib kasutada üksnes selleks, et sündmuste või esitluste kohta teavet hankida. Live Nationi veebilehti võite väljaspool neid piiranguid kasutada ainult siis, kui olete selleks Live Nationi selgesõnalise loa saanud.

Peate kõiki oma Live Nationi veebilehtedele ligipääsemiseks vajalikke andmeid (nt parooli) salajas hoidma. Kui saate teada või kahtlustate, et keegi on omavoliliselt teie kontot kasutanud, peate Live Nationit kohe teavitama. Sellistel juhtudel vastutate Live Nationi veebilehtede omavolilise kasutamise eest teie. Te ei ole oma konto väärkasutamise eest vastutav vaid siis, kui te ei ole oma hoolsuskohustust rikkunud. Kõik teie parooli või ligipääsuandmeid kasutades esitatud tahteavaldused võivad kohaldatavate seaduste alusel kehtida nii teie huvides kui ka teie vastu.

Kasutaja kohustub mitte kasutama robotprogramme või veebiämblikke ning ei tohi muul moel (automaatselt või käsitsi) Live Nationi veebilehti ja nende sisu jälgida või kopeerida. Te ei tohi Live Nationi veebilehtede korrektset toimimist mitte mingil viisil segada, eriti Live Nationi süsteemitaristut tahtlikult üle koormates.

Live Nation kasutab kõiki tsiviil- ja kriminaalõiguse alusel olemas olevaid mõistlikke meetmeid, et takistada Live Nationi veebilehtede ebaseaduslikku ja/või omavolilist kasutamist.

 

6. Sündmuste andmed

Live Nation annab sündmuste (sh koha, aja ja sisu) kohta teavet oma veebilehel. Samas soovitame teil sündmuse andmeid regulaarselt kontrollida, sest vahel on vaja neid muuta.

 

7. Vastutus ja hüvitis

Live Nation vastutab kooskõlas asjakohaste õigusaktidega selle eest, kui Live Nation ise, tema seaduslik esindaja või abiline rikub oma kohustust ning põhjustab sellega kasutaja surma, vigastuse või tervisekahjustuse.

Muude kahjude põhjustamise korral kohaldatakse järgmisi sätteid.

1. Live Nation vastutab kooskõlas asjakohaste õigusaktidega selle eest, kui Live Nation oma kohustusi tahtlikult või raskest hooletusest rikub ning põhjustab sellega kahju.

2. Live Nationi vastutus on piiratud otsese varalise kahjuga ega ületa müüdava eseme väärtust niisuguse kahju korral, mille on põhjustanud Live Nation või mõni tema seaduslik esindaja või abiline, kes on lihtsast hooletusest oma lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud.

3. Kahjunõuded on välistatud, kui kahju on tekkinud lihtsast hooletusest ning Live Nation ei ole oma lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud. Mittevaralised nõuded ja saamata jäänud tulu nõuded on välistatud.

Vastutuse välistused ja piirangud ei kehti juhul, kui Live Nation on ebaausalt jätnud defekti avalikustamata või on väljastanud kirjaliku kvaliteedigarantii.

 

8. Kohustuste rikkumine kolmandate isikute poolt

Live Nation ei vastuta, v.a punktis 7 sätestatu osas, kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest Live Nationi veebilehtedel.

Live Nation võib esitada linke teistele veebilehtedele või ressurssidele. Te tunnistate ja nõustute, et Live Nation ei vastuta teiste veebilehtede või ressursside kättesaadavuse eest ning ei toeta selliste veebilehtede privaatsustavasid või sisu ega vastuta nende eest ei otseselt ega kaudselt. Live Nation ei saa selliseid veebilehti ja ressursse kuidagi mõjutada.

Live Nation ei vastuta toodete, teenuste ja muude tegude või tegematajätmiste eest sündmuse toimumise kohas, kui need ei ole Live Nationi kontrolli all.

Kasutajad võivad Live Nationit teiste kasutajate, reklaamipartnerite ja teiste Live Nationi lepinguliste partnerite vastuvõetamatust käitumisest teavitada, kasutades meie teabevormi info@livenation.ee.

Live Nation jätab endale õiguse sellised nõudeid esitada ja omal äranägemisel vajalikke meetmeid võtta, aga ta pole kohustatud seda tegema.

 

9. Intellektuaalomand

Live Nationi veebilehtede sisu, eriti Live Nationi logod, kujundus ja muud kaubamärgid, logod ja kunstilooming Live Nationi veebilehtedel on Live Nationi ja tema äripartnerite poolt kaitstud kui registreeritud või kasutatud kaubamärgid või kaitstud vastavate autoriõiguse seadustega. Kõiki selliseid kaubamärke, logosid või kogu kunstiloomingut võib taasesitada või muul moel kasutada ainult Live Nationi või tema äripartneri selgesõnalise kirjaliku loaga. Sama kehtib Live Nationi veebilehtede sisu ja tarkvara kohta. Need on ainult Live Nationile kuuluv intellektuaalomand ja seega autoriõigusega kaitstud.

 

10. Kohaldatav õigus

Kohaldatakse ainult Eesti Vabariigi õigust, v.a selle kollisiooninorme (IPR), ja ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG).

 

11. Lõppsätted

Kui kasutustingimuste üks või mitu sätet muutuvad kehtetuks, jäävad ülejäänud sätted jõusse ning see ei mõjuta lepingu kehtivust.

 

Kasutustingimused on jõustunud 21.04.2017.