Maa võimestamine: Live Nationi keskkonnasäästlikkuse harta

Live Nation Entertainment on maailma juhtiv elavettekandes meelelahutusüritusi korraldav ettevõte, mis hõlmab mitmeid ülemaailmseid turuliidreid: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship ja Artist Nation Management.

Live Nation Entertainment saab muuta elusid. Usume, et teiste võimestamine läbi muusika on üks viisidest, mis võimaldab meil maailma kõige rohkem muuta. Just sel viisil läheneme jätkusuutlikkusele; „Maa võimestamine“ on see, kuidas kutsume oma lähenemisviisi, mille eesmärk on keskkonnamõjusid vähendada.

Tipptasemel meelelahutusüritusi korraldades on keskkond äärmiselt oluline. Vastutame keskkonna eest, kus meie rajatised asuvad ja üritused toimuvad; fännidele kustumatuid mälestusi jätva ainulaadse atmosfääri loomisel on väga tähtis roll just tegevuspaigal.

Näitame juhtrolli kliimamuutuse vastu võitlemisel, seades teaduspõhised eesmärgid, mis tagavad meie kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja on kooskõlas ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe kohustustega. See tagab, et me panustame CO2-heite vähendamisse ulatuses, mis on vajalik hoidmaks maailma keskmist temperatuuritõusu alla 1,5°C võrreldes tööstusajastueelse tasemega, nagu on esitatud 2018. a valitsustevahelise kliimamuutuste rühma hindamisaruandes.

 

Live Nationi seisukoht kliimamuutuse osas

Kliimamuutus on reaalne ja toimub praegu. CO2 tase atmosfääris on kõrgeimal registreeritud tasemel. Äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja intensiivsus on suurenenud ning need on mõjutanud paljude inimeste elusid. See ja paljud teised keskkonnaprobleemid, nagu bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, õhureostus, meretaseme tõus ja ookeanivee hapestumine näitavad, et inimkond on oma tegevustega tahtmatult planeedi inimsõbralikkust kahjustanud. Seoses elava planeedi (ingl k. Living Planet Report) aruandes kirjeldatud katastroofilise bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, valitsustevahelise kliimamuutuste rühma määratud kiire tegutsemise ajakavaga soojenemise piiramiseks, üldsuse suurenenud teadlikkuse, valitsuste sekkumist nõudvate meeleavaldustega on vajadus valitsuste, äriettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute koostöö järgi oma kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks suurem, kui kunagi varem.

 

Olles elavettekandes meelelahutuse vallas maailmas juhtpositsioonil, lasub meil vastutus tagada, et elavat muusikat saavad kogeda ka tulevased põlvkonnad, ja samas on meil erakordne võimalus kasutada oma platvormi ülemaailmse keskkonnakaitse inspireerimiseks.

 

Pingutame selle nimel, et vähendada oma kontserdipaikade ja festivalide keskkonnamõjusid tagamaks, et oleme kohusetundlikud maailmakodanikud, kes hoolivad kogukondadest, kus nad tegutsevad ning annavad oma panuse ülemaailmse kliimamuutuse kõige kahjulikumate mõjude piiramisse.

 

Kasutame ära oma tegevusvaldkonda iseloomustavat loovat eetost, et motiveerida ja inspireerida oma fänne, töötajaid, artiste ning teisi meie tegevusvaldkonnas tegutsevaid ettevõtteid andma oma panuse keskkonna säästmiseks nii meie üritustel kui ka mujal.

 

Lisaks kasutame jätkusuutlikkust edasiviiva jõuna innovatsioonis ja oma ettevõtte väärtuse võimendamisel.

 

Käesolev harta on:

 

Lähenemisviis

Oleme tuvastanud kaheksa prioriteetset valdkonda, mis moodustavad meie jätkusuutliku tegevuse: heitkogused ja energia, ressursside kasutamine ja jäätmed (sh plast), vesi, toit, üldsuse kaasamine, hanked, transport ning kohalikud mõjud. Valdkondade hindamisel on arvestatud nende mõju ja panust asjakohastesse ÜRO säästva arengu eesmärkidesse1.

Kasvuhoonegaaside heitkogused

Live Nation mõõdab 2019. a kõigis oma kontserdipaikades ja üritustel kasvuhoonegaaside heitkoguseid eesmärgiga seada teadusel põhinevad eesmärgid, mis tagavad, et meie kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on kooskõlas soovitustega, mis olid esitatud 2018. a valitsustevahelise kliimamuutuste rühma kliimaaruandes.

 

See võimaldab meil määrata iga-aastased heitkoguste vähendamise sihtväärtused, et saavutada ambitsioonikas eesmärk – vähendada meie omanduses või kontrolli all olevatest allikatest pärit otseseid või kaudseid kasvuhoonegaase 2030. aastaks 50%.

Energia

Meie arvates on kiire üleminek vähese CO2-heitega majandusele kiireloomuline.

Meie eesmärk on viia kõik oma hooned, kontorid ja üritused 100% taastuvenergiale. Meie hooned ja kontserdipaigad hakkavad tegutsema kooskõlas serditud energiatõhususe normidega.

Suurendame järgmise 10 aasta jooksul taastuvenergia osakaalu ja investeerime energiatõhususemeetmetesse ning sertidesse. Valime sellised koostööpartnerid ja tarnijad, kes aitavad meil oma eesmärke saavutada ning toetavad innovatsiooni ning katsetavad uusi tehnoloogiaid.

Ressursitõhusus ja jäätmed

Live Nation seab prioriteediks jäätmete vähendamise, millele järgneb taaskasutus ja seejärel ringlussevõtt, energia taaskasutus ning viimasena kõrvaldamine.

Meie eesmärk on see, et 2030. aastaks meie kontoritest, kontserdipaikadest ja üritustelt prügilatesse enam jäätmeid ei ladestata, ning saavutada vähemalt 50% taaskasutamise määr, võttes arvesse kohalikke ja riiklikke eeltingimusi.

Avaldame oma jäätmekäitluse osas täpseid aruandeid ja koostame koos oma alltöövõtjatega jäätmekavad. Loome oma kontserdipaikades ja üritustel suletud tsükliga jäätmekäitlussüsteemid ning toetame ringmajanduse väljaarendamist.

 

 

Plast

Lõpetame ühekordsete plastesemete kasutamise meie omanduses ja käsutuses olevates kontserdipaikades ning üritustel hiljemalt 2021. aastaks. Kõik pärast seda kasutatavad esemed peavad olema taaskasutatavad, taastuvressurssidest, serditud kui kompostitavad või juhul, kui muu materjali kasutamine on vältimatu, siis vähemalt 30% ulatuses ringlusse võetud materjalist.

See hõlmab degusteerimisanumaid, söögiriistu, taldrikuid, topse, pudeleid, serveerimisnõusid, kotikesi, segamispulki, joogikõrsi.

Uurime saadaolevaid plasti alternatiive ja tagame, et meie koostööpartnerid töötavad sama eesmärgi nimel. Rakendame hankepõhimõtteid, mis eelistavad:

  • taaskasutust ühekordsele kasutusele;
  • taastuvaid ressursse taastumatutele;
  • serditud kompostitavaid tooteid kohtades, kus kompostimisrajatised on olemas;
  • tooteid, mis on vähemalt 30% ulatuses valmistatud ringlusse võetud materjalist.

 

Vesi

Tagame oma kontserdipaikades ja üritustel hea juurdepääsu kvaliteetsele joogiveele, vähendame heitvee kogust ning tuvastame kõrge riskiga piirkonnad, kus on vaja piirata vee tarbimist. Uurime tarbevee taaskasutamist ja toetame innovatsiooni selles valdkonnas.

Toit

Käsitleme tööstuslikku toidutootmist ja toidu raiskamist keskkonnaprobleemina. Teadvustame toidu mõju süsinikdioksiidiheitele ja teeme oma tarnijatega koostööd hankimaks toitu, mille tootmisel on lähtutud loomade heaolu kõrgeimatest võimalikest standarditest. Kvaliteetse ja tervisliku toidu pakkumine oma klientidele on meile prioriteediks.

Minimeerime toidujäätmete kogust ja kasutame maksimaalselt ära kompostimisrajatisi.

Üldsuse kaasamine

Teavitame oma publikut selgelt ja läbipaistvalt oma jätkusuutlikkuse eesmärkidest ning kasutame ära oma positsiooni ning mõjuulatust, et kaasata oma kliente ning suurendada nende teadlikkust keskkonnaprobleemidest. Loome sidemed ja teeme koostööd kohalike ning riiklikke keskkonnakaitsega seotud liikumiste ja organisatsioonidega. Võtame osa jätkusuutliku arenguga seotud dialoogidest nii oma tegevusvaldkonnas kui ka laiemalt, et jagada oma parimaid tavasid ja õppida teistelt.

 

Koostööpartnerid ja hanked

Teeme oma tarnijate, koostööpartnerite ja sponsoritega koostööd ühiste jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamiseks.

Mõtleme enda hangitavate toodete tervele olelustsüklile ja panustame uute turgude arenemisse, et toetada jätkusuutlikke tooteid.

Transport

On oluline, et kõik meie kontserdipaigad ja üritused oleks ühistranspordiga hõlpsalt ligipääsetavad ning teeme koostööd koostööpartnerite ning kohalike võimudega, et propageerida jätkusuutliku transpordi, nagu lähi- ja kaugliinibusside, trammide, rongide ja jalgrataste, kasutamist. Kui leiame vältimatuid negatiivseid mõjusid, siis mõõdame neid ja loome positiivseid mõjusid, et need tasakaalustada ning propageerime sama tegema ka oma publikut, artiste, tarnijaid ja alltöövõtjaid.

Kohalikud mõjud

Ökoloogia – iga kontserdipaik ja ürituse toimumiskoht on ainulaadsete omadustega ning projektide koostamisel arvestatakse ökoloogiliselt tundlike piirkondade, ajaloolise pärandi ning kultuuriväärtustega. Oma tegevuses me juhindume mistahes kohalikest tingimustest ja hindame mõju keskkonnale või bioloogilisele mitmekesisusele, kui see on vajalik kohaliku floora ja fauna kaitsmiseks meie ürituste ajal.

Müra ja valgus – anname endast parima, et minimeerida oma üritustest põhjustatud müra- ja valgusreostust.

Kohalik kogukond – toetame kohalikke heategevusühinguid ja loome kohalikke töövõimalusi kõikjal, kus see on võimalik. Mõõdame oma kontserdipaikade ja elavate kontsertide majanduslikku mõju kohalikele piirkondadele.

Heaolu – tagame kõigi töötajate ja külastajate tervise ning heaolu.

Järelevalve

Jätkusuutlikkuse põhimõtteid hallatakse keskselt ja arendatakse igas riigis eraldi, eesmärgiga arendada iga meeskonna võimekust, et hoida kestlikku arengut kesksel kohal nii tegevuste kavandamisel kui ka täideviimisel.

Iga osalev riik arendab keskkonnajuhtimissüsteemi ja tegevuskava, kus määratakse kindlaks meie eesmärkide saavutamiseks võetavad vajalikud sammud.

2019. a teeme kindlaks oma keskkonnajälje algtaseme, kasutades standardlähenemist ja kasutame mõõdetud väärtust iga-aastaste näitajate ning eesmärkide väljatöötamiseks. Jälgime, mõõdame ja jagame oma edusamme läbipaistvalt ning võtame eesmärgiks avaldada aruandeid iga-aastaselt. Osaleme sertifitseerimissüsteemides, kus see on asjakohane.

Jagame tehtud muudatustega seotud kogemusi (nii positiivseid, kui ka negatiivseid) ning parimaid tavasid, et saaksime üksteiselt õppida.

Tegeleme selle seisukoha kestva arendamise ja parandamisega.

 

---------

1 Üksteist seitsmeteistkümnest jätkusuutliku arengu eesmärgist on elava muusikaga üritustega otseselt seotud: 3 – tervis ja heaolu, 4 – kvaliteetne haridus, 6 – puhas vesi ja sanitaaria, 7 – jätkusuutlik energia, 9 – tööstus, 11 – jätkusuutlikud linnad ja asumid, 12 – säästev tootmine ja tarbimine, 13 – kliimamuutuste vastased meetmed, 14 – ookeanid ja mereressursid, 15 – maa ökosüsteemid, 17 – üleilmne koostöö.